ÁSZF

ÁLTALÁNOS Szerződési feltételek

 

I. Hatály

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed a Pention Kft. (továbbiakban „Kiadó”) által kiadott valamennyi nyomtatott, illetve internetes sajtótermék hirdetési felületeinek értékesítésére. Jelen ÁSZF rendezi azon jogok és kötelezettségek összességét, amelyek alapján a Kiadó meghatározott sajtótermékekben, online felületeken szolgáltatást nyújt és a Megrendelő, ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszi.

2. Jelen ÁSZF tárgya azok a szerződési feltételek, amelyeket a Kiadó több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a megrendelő közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg ugyan nem tárgyaltak meg, de Kiadó a Megrendelő figyelmét az ÁSZF létére felhívta, valamint az ÁSZF megismerését a szerződés aláírását megelőzően lehetővé tette A szerződések aláírásával Megrendelő elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

II. Definíciók

Megrendelő: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy, amely a termékeit, vagy szolgáltatásait, valamint magánjellegű közléseit a Kiadó sajtótermékeiben hirdeti, és ennek érdekében – megrendelése leadásával – a Kiadó egy vagy több sajtótermékében hirdetési felületet vásárol.
Kiadó: a Pention Kft., valamint a cégcsoportjához tartozó társaságok, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.” 3.§ l) pontja szerinti reklám közzétevőjének megfelelő társaságok, amelyek sajtótermékek kiadásával foglalkoznak, és hirdetési felületeket értékesítenek. Lapzárta: a hirdetés megrendelésének, és a hirdetési anyag leadásának határideje.

 

III. Általános rendelkezések

1. A Kiadó a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény keretei között vállalja, hogy díjfizetés ellenében hirdetési felületet biztosít, és a Megrendelő a megrendelés (a továbbiakban: „Megrendelés”) alapján a hirdetést megrendeli.
2. A Kiadó a Megrendelő által hozzá eljuttatott, jelen ÁSZF-nek és a jogszabályoknak megfelelő hirdetést a Megrendelő által megjelölt időközönként és alkalommal közzéteszi, míg a Megrendelő vállalja, hogy a jelen ÁSZF, illetve a közöttük létrejött keretszerződés vagy egyedi szerződés előírásainak, illetve a Megrendelés feltételeinek megfelelően a Médiaajánlóban meghatározott díjakat a Kiadó számára az előírt határidőig megfizeti.
3. A megjelentetni kívánt hirdetéseknek, illetve behúzott kiadványoknak meg kell felelniük az esztétikai és etikai, valamint technikai normáknak, tartalmuk és formájuk nem ütközhet jogszabályba. A megjelentetni kívánt hirdetések, illetve behúzott kiadványok nem sérthetik harmadik személyek, illetve a Kiadó jogát vagy jogos érdekét.

 

IV. Megrendeléssel kapcsolatos szabályok

1. A Megrendelő által a Kiadó számára eljutatott Megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a kiadvány nevét, a kívánt megjelenési dátumot vagy dátumokat, a méretet, az elhelyezéssel, illetve az egyéb, megjelenéssel kapcsolatos igényeket, behúzás megrendelése esetén ezen felül a szóróanyag súlyát, oldalterjedelmét, példányszámát, a terjesztés területét.
2. A Megrendelő a hirdetést megrendelheti írásban, e-mailben, szóban – telefonon, valamint személyesen. E-mailes vagy telefonos Megrendelés esetén a Kiadó e-mailen igazolja vissza a Megrendelést. Amennyiben a Kiadó által küldött e-mailes visszaigazolásra 24 órán belül, vagy az e-mailben megjelölt időn belül a Megrendelő nem emel kifogást, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő és a Kiadó között a Megrendelés létrejött, és a hirdetést a visszaigazolásban megjelölt módon és időben megjelenteti.
3. A Megrendelő köteles lapzártáig a közzétételhez szükséges anyagokat (kézirat, szöveg, kép, rajz– továbbiakban „Hirdetési anyag”) hiánytalanul, az alábbi formátumok egyikében a Kiadó rendelkezésére bocsátani: méretarányos, 300 dpi felbontású „jpg, pdf, jpa, psd, tif, png, ai, eps, vagy indd” fájl. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad.

Lapzárta:

Győri Szuperinfó,: megjelenés hetének keddi napja, 14:00 óra.

Fókusz, és Infoplusz újságok: megjelenés előtti hét pénteki napja, 16.00 óra.

InfoGyor.hu: a megjelenés előtt 2 munkanappal, 15. 00 óra.


4. A Kiadó jogosult visszautasítani azokat a hirdetéseket, amelyek az ÁSZF III. 2. illetve III. 3. pontjába ütköznek. A Kiadó a hirdetések kéziratán a Megrendelő külön jóváhagyása nélkül jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat.

5. A Kiadó az általa készített hirdetési kreatívról kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére küld tervezetet, e-mailen. A tervezeten a Megrendelő annak figyelembevételével kérhet módosítást, hogy lapzárta után 24 órával a hirdetés véglegessé válik. Javításra ezt megelőzően 2 alkalommal van lehetőség. Amennyiben a Megrendelő 24 órán belül nem jelez vissza, a megküldött tervezet jelenik meg.
6. A Kiadó által készített hirdetések, grafikák, egyéb grafikai elemek a Kiadó tulajdonát képezik. Ezek másolása, sokszorosítása, más célból történő felhasználása csak a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása után lehetséges.
7. A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált.
8. A Kiadó az időben átadott és elfogadott, jó minőségű hirdetési anyag alapján szavatolja a hirdetés kifogástalan megjelenését. A nyomdai megjelenítés során kismértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak. Vitás esetekben a nyomdai szabványok határainak túllépését a Megrendelő köteles bizonyítani.
9. Több alkalomra szóló keretszerződés vagy folyamatos Megrendelés esetén amennyiben az új hirdetés szövege nem érkezik meg lapzártáig, úgy – amennyiben a keretszerződés másképp nem rendelkezik – a Kiadó az előzőleg megjelent hirdetést ismétli meg.
10. Ha a hirdetés a Kiadó mulasztásából hibásan, a Megrendeléstől eltérően vagy tévesen jelenik meg, illetve nem jelenik meg, abban az esetben a Kiadó – a Megrendelő kérésére – a hirdetést térítésmentesen ismét megjelenteti. Az ismételt közlésen túlmenően a Kiadót semminemű egyéb kötelezettség nem terheli.
11. Hirdetési anyagot/tervezetet a Kiadó nem őriz meg és nem küld vissza.
12. Megrendelt hirdetés lemondására lapzártáig van lehetőség. A hirdetés lemondása kizárólag írásban történhet. Határidő után történő lemondás esetén a hirdetési díjból visszatérítés nem jár.


V. Felelősség

1. A Megrendelő felelős azért, hogy a hirdetési lehetőséget jogszerű módon és célokra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, jelen ÁSZF-fel és a megkötött Megrendeléssel összhangban veszi igénybe. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény értelmében hirdetése csak akkor tehető közzé, ha azonosítható módon megnevezi a vállalkozását, megjelöli a székhelyét vagy az állandó belföldi telephelyét, továbbá az adószámát a hirdetés közzétételének megrendelésekor a Kiadó részére bemutatja, aki azokat regisztrálja, és egy évig megőrzi.
A Megrendelő vállalja, hogy az általa reklámozni kívánt összes termék rendelkezik a hatósági forgalomba hozatali engedélyekkel és megfelel a hatályos törvényekben előírt követelményeknek.

2. A Megrendelő szavatolja a hirdetés tartalmának valódiságát és azt, hogy Megrendelése nem sérti harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeit.

3. A Megrendelő köteles megtéríteni a Kiadónak azon bírságait, illetve költségeit, amelyek a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek megszegéséből eredően a Kiadóra háríthatók. A Megrendeléssel kapcsolatosan a Kiadó helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért a Megrendelő közvetlenül köteles helytállni.

4. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha annak végrehajthatóságát visszaigazolta.

 

VI. Fizetési feltételek és engedmények  

1. A Kiadó hirdetési díjait és a lapzárta időpontját a mindenkori hivatalos médiaajánlójában teszi közzé. Amennyiben a Megrendelő a hirdetési díjból kedvezményt kap, annak mértékét a hirdetési Megrendelő tartalmazza.
2. Amennyiben a Felek külön keretszerződést, egyedi szerződést, Megrendelést kötnek, a hirdetések számlázása az abban foglaltak szerint történik.
3. A Kiadó számlát állít ki a hirdetések megjelenését követően, amely számla fizetési határideje – eltérő rendelkezés hiányában – a számla teljesítést követő nyolcadik nap. A Megrendelő készpénzben vagy átutalással köteles megfizetni a számlán szereplő összeget.
4. A politikai hirdetések díját a Megrendelő a hirdetés megjelenítését megelőzően köteles megfizetni, készpénzben vagy átutalással.

5. Amennyiben a hirdetőnek 30 napon túli tartozása van a Kiadó felé, vagy csődeljárás, végelszámolás, illetve végrehajtás alatt áll, szintén köteles előre teljesíteni fizetési kötelezettségét.
6. A Kiadó indokolt esetben előleget kérhet a hirdetési díjból, ebben az esetben a Kiadó előlegbekérőt, díjbekérőt állít ki a Megrendelő számára.
7. Amennyiben a Megrendelő a számlán szereplő fizetési határidőig nem emel kifogást a számlán szereplő bármilyen adat, illetve a hirdetési díj ellen, úgy a számlát elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Megrendelő a számla összegét részben vagy egészben kifogásolja, azt írásban köteles jelezni a Kiadónak.
8. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a hirdetési díjak és egyéb költségek bármilyen jellegű változása esetén legalább 30 nappal a változást megelőzően a Megrendelőt tájékoztatja. Amennyiben a díjak változása áremeléssel jár, úgy a Megrendelő jogosult a Megrendelést a közléstől számított 15 napon belül lemondani, vagy a keretszerződést vagy egyedi szerződést felmondani. Amennyiben a Megrendelő nem él a lemondás vagy felmondás lehetőségével, vagy nem nyilatkozik, abban az esetben az új díjakat 15 nap elteltével elfogadottnak kell tekinteni.
9. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a megjelölt határidőn belül a fizetési kötelezettségét, úgy a Kiadó jogosult a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti késedelmi kamat felszámítására. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó a további hirdetések közléseit felfüggesztheti, a megállapított kedvezményeket visszavonhatja.

10. Keretszerződés esetén, amennyiben a Megrendelő a keretszerződés időtartama alatt a már lekötött hirdetési mennyiséget nem rendeli meg, a Kiadó választása szerint jogosult a biztosított kedvezmények visszafizetését igényelni, vagy a keretszerződés időtartamára szóló teljes hirdetési díjat kiszámlázni.

 

VII. Adatvédelem

1. Megrendelő a Megrendelésének leadásával hozzájárul az esetleges személyes adatainak, valamint a Megrendelés során átadott adatok és információk kezeléséhez.
2. A Megrendelés leadásával a Kiadó rendelkezésére bocsátott adatokat a Kiadó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban kezeli, annak megfelelően használhatja fel.

 

VIII. Reklámadó

A Kiadó ezen ÁSZF keretében nyilatkozik arról, hogy a Reklámközzététel vonatkozásában a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény alapján fizetendő reklámadó-kötelezettség a Kiadó által kiadott sajtótermékekben megjelent hirdetések után a Kiadót terheli, és a Kiadó egyúttal kötelezettséget vállal a Reklámadó bevallására és befizetésére, a vonatkozó jogszabályokban előírtakat maradéktalanul és időben teljesíti.

 

IX. Titoktartási kötelezettség

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyeztetések, valamint a Megrendelések teljesítése során, vagy azt követően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – tudomására jutott valamennyi, a Kiadó működésével kapcsolatos információ, tény, adat, megoldás, dokumentum, nem nyilvános információ üzleti titoknak minősül.

 

X. Záró/ Vegyes rendelkezések

1. A jelen ÁSZF rendelkezései által nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény, az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szabályai az irányadók.
2. A Felek az esetleges jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a felek kikötik a Kiadó székhelye szerinti – pertárgyértéktől függően – Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességét.
3. A Felek esetleges jogvitáira a magyar jog az irányadó.
4. Jelen ÁSZF-t a 2016. szeptember 01. napját követően leadott Megrendelések, keretszerződés vagy egyedi szerződések esetében kell alkalmazni.

Arrabonamédia - Magyar